ดูข้อกำหนดสมาชิกเกี่ยวกับ:

1. ข้อกำหนดผลงาน

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิก

สมาชิกระดับ Court of the Table

สมาชิกระดับ Top of the Table

ค่าคอมมิชชั่น

69,000 USD

207,000 USD

414,000 USD

รายได้

120,000 USD

360,000 USD

720,000 USD

เบี้ยประกัน

138,000 USD

414,000 USD

828,000 USD

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิก

ค่าคอมมิชชั่น

69,000 USD

รายได้

120,000 USD

เบี้ยประกัน

138,000 USD

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิกระดับ Court of the Table

ค่าคอมมิชชั่น

207,000 USD

รายได้

360,000 USD

เบี้ยประกัน

414,000 USD

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิกระดับ Top of the Table

ค่าคอมมิชชั่น

414,000 USD

รายได้

720,000 USD

เบี้ยประกัน

828,000 USD

คลิกที่นี่เพื่อดูปัจจัยการสนทนา
โดยใชผ้ ลงานปี 2022 เป็ นเกณฑ์โดยเป็ นสกุลเงนิ ทอ้ งถนิ่
เครดติ ผลงานตอ้ งรายงานเป็ นสกุลเงนิ U.S. dollars ในหนังสอื รับรอง
(สกุลเงนิ ทอ้ งถนิ่ หารดว้ ยตัวแปลงมาตรฐาน = ขอ้ กาหนดของ MDRT ในสกุลเงนิ U.S. dollars)

หมายเหตุ:
1. สําหรับรายได้ อย่างน้อย USD 34,500 ต้องมาจากธุรกิจใหม่

ต่อไปนี้คือเป้าหมายรายเดือนเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางสำหรับการเป็นสมาชิกระดับ Court of the Table และ Top of the Table ของ Million Dollar Round Table ปี 2024 ติดตามความก้าวหน้าของคุณสู่การเป็นสมาชิกปี 2024 ในระหว่างปีผลงาน 2023

2. หนังสือรับรอง

ผู้สมัครที่อัปโหลดจำนวนผลงานค่าคอมมิชชั่นและ/หรือเบี้ยประกันจำเป็นต้องส่งจดหมายจากบริษัทของตนเพื่อรับรองผลงานที่รายงานเข้ามาจำนวนหนึ่งหรือสองฉบับ

3. สมาคม ผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อขอสมัครเป็นสมาชิก MDRT ผู้สมัครจากสหรัฐอเมริกาต้องเป็นสมาชิกที่น่าเชื่อถือของสมาคมวิชาชีพ

สมาคมที่ได้รับการรับรอง

4. หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

สมาชิกของ Million Dollar Round Table ควรระลึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์และธรรมเนียมปฏิบัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Million Dollar Round Table จะช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานคุณภาพสูงสุดแห่งสมาชิกภาพ มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการประกันและต่ออาชีพการบริการทางด้านการเงิน อย่างไรก็ตามสมาชิกควร:

 1. ถือเอาประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. รักษามาตรฐานสูงสุดของความสามารถในวิชาชีพด้วยการแสวงหาวิธีรักษาและปรับปรุงความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพ
 3. รักษาความลับอย่างเข้มงวดและระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อมูลส่วนตัวและธุรกิจของลูกค้าทั้งมวล
 4. เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งมวลอย่างเต็มที่และพอเพียงแก่ลูกค้าเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 5. ธำรงไว้ซึ่งความประพฤติอันดีงามในวิชาชีพประกันและบริการทางการเงินและ Million Dollar Round Table
 6. พิจารณาว่าการเปลี่ยนประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น
 7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อกำหนดของเขตปกครองที่ทำธุรกิจอยู่

5. ค่าธรรมเนียมสมาชิก

ต่อไปนี้คือค่าธรรมเนียมสมาชิกรวมสำหรับสมาชิกแต่ละระดับ อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี

สมาชิก


600 USD

สมาชิกระดับ Court of the Table


650 USD

สมาชิกระดับ Top of the Table


1,150 USD

1. ข้อกำหนดผลงาน

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิก

สมาชิกระดับ Court of the Table

สมาชิกระดับ Top of the Table

ค่าคอมมิชชั่น

74,000 USD

222,000 USD

444,000 USD

รายได้

128,000 USD

384,000 USD

768,000 USD

เบี้ยประกัน

148,000 USD

444,000 USD

888,000 USD

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิก

ค่าคอมมิชชั่น

74,000 USD

รายได้

128,000 USD

เบี้ยประกัน

148,000 USD

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิกระดับ Court of the Table

ค่าคอมมิชชั่น

222,000 USD

รายได้

384,000 USD

เบี้ยประกัน

444,000 USD

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิกระดับ Top of the Table

ค่าคอมมิชชั่น

444,000 USD

รายได้

768,000 USD

เบี้ยประกัน

888,000 USD

คลิกที่นี่เพื่อดูปัจจัยการสนทนา
โดยใชผ้ ลงานปี 2023 เป็ นเกณฑ์โดยเป็ นสกุลเงนิ ทอ้ งถนิ่
เครดติ ผลงานตอ้ งรายงานเป็ นสกุลเงนิ U.S. dollars ในหนังสอื รับรอง
(สกุลเงนิ ทอ้ งถนิ่ หารดว้ ยตัวแปลงมาตรฐาน = ขอ้ กาหนดของ MDRT ในสกุลเงนิ U.S. dollars)

หมายเหตุ:
1. สําหรับรายได้ อย่างน้อย USD 34,500 ต้องมาจากธุรกิจใหม่

ต่อไปนี้คือเป้าหมายรายเดือนเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางสำหรับการเป็นสมาชิกระดับ Court of the Table และ Top of the Table ของ Million Dollar Round Table ปี 2024 ติดตามความก้าวหน้าของคุณสู่การเป็นสมาชิกปี 2024 ในระหว่างปีผลงาน 2023

2. หนังสือรับรอง

ผู้สมัครที่อัปโหลดจำนวนผลงานค่าคอมมิชชั่นและ/หรือเบี้ยประกันจำเป็นต้องส่งจดหมายจากบริษัทของตนเพื่อรับรองผลงานที่รายงานเข้ามาจำนวนหนึ่งหรือสองฉบับ

3. หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

สมาชิกของ Million Dollar Round Table ควรระลึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์และธรรมเนียมปฏิบัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Million Dollar Round Table จะช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานคุณภาพสูงสุดแห่งสมาชิกภาพ มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการประกันและต่ออาชีพการบริการทางด้านการเงิน อย่างไรก็ตามสมาชิกควร:

 1. ถือเอาประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. รักษามาตรฐานสูงสุดของความสามารถในวิชาชีพด้วยการแสวงหาวิธีรักษาและปรับปรุงความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพ
 3. รักษาความลับอย่างเข้มงวดและระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อมูลส่วนตัวและธุรกิจของลูกค้าทั้งมวล
 4. เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งมวลอย่างเต็มที่และพอเพียงแก่ลูกค้าเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 5. ธำรงไว้ซึ่งความประพฤติอันดีงามในวิชาชีพประกันและบริการทางการเงินและ Million Dollar Round Table
 6. พิจารณาว่าการเปลี่ยนประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น
 7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อกำหนดของเขตปกครองที่ทำธุรกิจอยู่

4. ค่าธรรมเนียมสมาชิก

ต่อไปนี้คือค่าธรรมเนียมสมาชิกรวมสำหรับสมาชิกแต่ละระดับ อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี

สมาชิก


600 USD

สมาชิกระดับ Court of the Table


650 USD

สมาชิกระดับ Top of the Table


1,150 USD

1. ข้อกำหนดผลงาน

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิก

สมาชิกระดับ Court of the Table

สมาชิกระดับ Top of the Table

ค่าคอมมิชชั่น

81,000 USD

243,000 USD

486,000 USD

รายได้

140,000 USD

420,000 USD

840,000 USD

เบี้ยประกัน

162,000 USD

486,000 USD

972,000 USD

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิก

ค่าคอมมิชชั่น

81,000 USD

รายได้

140,000 USD

เบี้ยประกัน

162,000 USD

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิกระดับ Court of the Table

ค่าคอมมิชชั่น

243,000 USD

รายได้

420,000 USD

เบี้ยประกัน

486,000 USD

แบบแผนเกี่ยวกับผลงาน

สมาชิกระดับ Top of the Table

ค่าคอมมิชชั่น

486,000 USD

รายได้

840,000 USD

เบี้ยประกัน

972,000 USD

คลิกที่นี่เพื่อดูปัจจัยการสนทนา
โดยใชผ้ ลงานปี 2024 เป็ นเกณฑ์โดยเป็ นสกุลเงนิ ทอ้ งถนิ่
เครดติ ผลงานตอ้ งรายงานเป็ นสกุลเงนิ U.S. dollars ในหนังสอื รับรอง
(สกุลเงนิ ทอ้ งถนิ่ หารดว้ ยตัวแปลงมาตรฐาน = ขอ้ กาหนดของ MDRT ในสกุลเงนิ U.S. dollars)

หมายเหตุ:
1. สําหรับค่าคอมมิชชั่น อย่างน้อย USD 34,500 ต้องมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานบนความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุสถานะ MDRT สําหรับเบี้ยประกัน อย่างน้อย USD 69,000 ต้องมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานบนความเสี่ยง
2. สําหรับรายได้ อย่างน้อย USD 34,500 ต้องมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานบนความเสี่ยง นอกจากนี้ อย่างน้อย USD 34,500 ต้องมาจากธุรกิจใหม่

2. หนังสือรับรอง

ผู้สมัครที่อัปโหลดจำนวนผลงานค่าคอมมิชชั่นและ/หรือเบี้ยประกันจำเป็นต้องส่งจดหมายจากบริษัทของตนเพื่อรับรองผลงานที่รายงานเข้ามาจำนวนหนึ่งหรือสองฉบับ

3. หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

สมาชิกของ Million Dollar Round Table ควรระลึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์และธรรมเนียมปฏิบัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Million Dollar Round Table จะช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานคุณภาพสูงสุดแห่งสมาชิกภาพ มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการประกันและต่ออาชีพการบริการทางด้านการเงิน อย่างไรก็ตามสมาชิกควร:

 1. ถือเอาประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. รักษามาตรฐานสูงสุดของความสามารถในวิชาชีพด้วยการแสวงหาวิธีรักษาและปรับปรุงความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพ
 3. รักษาความลับอย่างเข้มงวดและระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อมูลส่วนตัวและธุรกิจของลูกค้าทั้งมวล
 4. เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งมวลอย่างเต็มที่และพอเพียงแก่ลูกค้าเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 5. ธำรงไว้ซึ่งความประพฤติอันดีงามในวิชาชีพประกันและบริการทางการเงินและ Million Dollar Round Table
 6. พิจารณาว่าการเปลี่ยนประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น
 7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อกำหนดของเขตปกครองที่ทำธุรกิจอยู่

4. ค่าธรรมเนียมสมาชิก

ต่อไปนี้คือค่าธรรมเนียมสมาชิกรวมสำหรับสมาชิกแต่ละระดับ อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี

สมาชิก


0 USD

สมาชิกระดับ Court of the Table


0 USD

สมาชิกระดับ Top of the Table


0 USD

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือไม่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อเข้าร่วมชุมชน MDRT ระดับโลก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก MDRT

หมายเหตุ: บุคคลใดก็ตามที่มีการสมัครโดยใช้เอกสารและกำลังดำเนินการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ MDRT ต้องดำเนินการทางด้านเอกสารให้แล้วเสร็จและจะไม่สามารถใช้ระบบการสมัครสมาชิกออนไลน์ได้

ฉันจะมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สำหรับ Million Dollar Round Table ได้อย่างไร

ผู้มีคุณสมบัติสมัครสมาชิกต้องส่งหลักฐานเกี่ยวกับผลงานที่เท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าต่ำสุดที่กำหนดไว้สำหรับค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับชำระแล้ว เบี้ยประกันที่ได้รับชำระแล้ว หรือรายได้รวมรายปีในระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่หน้าข้อกำหนดสมาชิก


ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีคือเท่าไหร่

ค่าธรรมเนียมสมาชิกคือ 600 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการสมัครสมาชิกที่ดำเนินการออนไลน์หรือตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์ภายในวันที่ 1 มีนาคม หลังวันที่ 1 มีนาคม จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 200 ดอลลาร์สหรัฐ


มีวันหมดเขตสำหรับการสมัครสมาชิกหรือไม่

การรับสมัครหมดเขตวันที่ 1 มีนาคมของปีสมาชิก แต่หากคุณสมัครสมาชิกภายหลังวันนี้จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 200 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่รับใบสมัครหลังวันที่ 31 ธันวาคมสำหรับปีก่อนหน้า


ฉันต้องต่ออายุสมาชิกทุกปีหรือไม่

ใช่ คุณจะได้รับสถานะสมาชิกเพียงหนึ่งปีเท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าเป็นสถานะใด


ฉันจะขอรับเงินคืนได้หรือไม่

หากได้รับการขอถอนตัวของคุณก่อนการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกที่ MDRT เรียกเก็บคืนเต็มจำนวน หากได้รับคำขอของคุณหลังการสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมที่เก็บสำหรับการเป็นสมาชิก MDRT ทั้งหมดจะมีการคืนให้หรือไม่ หากสมัครไม่ผ่าน


ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์คืออะไร และทำงานอย่างไร

เป็นระบบอนุมัติออนไลน์ที่ดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งช่วยนำทางผู้สมัครไปตลอดกระบวนการสมัคร ทำให้สามารถอนุมัติการสมัครได้ในทันที หลังจากเสร็จสิ้นในทุกขั้นตอนและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสมาชิก ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันการอนุมัติการเป็นสมาชิก MDRT ในทันที


ใช้เวลานานเท่าใดในการกรอกใบสมัครออนไลน์

หากคุณมีเอกสารที่จำเป็นครบถ้วน กระบวนการควรใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการเสร็จสิ้น ระบบจะเก็บข้อมูลที่กรอกในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ หากมีการหยุดชะงักใดๆ ผู้สมัครสามารถดำเนินการต่อจากดำเนินการค้างไว้ได้


มีใครบ้างที่ไม่สามารถใช้ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์

ผู้สมัครส่วนใหญ่มีสิทธิ์ที่จะใช้ระบบ เฉพาะผู้ที่ร้องขอสิทธิ์การยกเว้นกรณีทุพพลภาพเป็นครั้งแรก เช่นเดียวกับทุกคนที่มีการถูกร้องเรียนเรื่องจริยธรรม จะถูกป้องกันไม่ให้มีการใช้ระบบ ในกรณีเหล่านั้น ผู้ใช้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ MDRT และดำเนินการกรอกเอกสารการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ หมายเหตุ: บุคคลใดก็ตามที่มีการสมัครโดยใช้เอกสารและกำลังดำเนินการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ MDRT ต้องดำเนินการทางด้านเอกสารให้แล้วเสร็จและจะไม่สามารถใช้ระบบการสมัครสมาชิกออนไลน์ได้


ขอใบสมัครกระดาษ
คุณสามารถติดต่อ MDRT ได้ที่ +1 (847) 692–6378 หรือกรอกโปรไฟล์ออนไลน์และขอใบสมัครที่เป็นกระดาษ หากคุณมีหมายเลขประจำตัว MDRT อยู่แล้ว เพียงคลิกที่ลิงก์ด้านล่างและลงชื่อเข้าใช้เพื่อขอใบสมัครส่วนบุคคลของคุณ หากคุณไม่มี MDRT ID ให้คลิกที่ลิงก์นั้นและกรอกโปรไฟล์ออนไลน์ของคุณให้สมบูรณ์โดยคลิกที่ "สร้างบัญชี" ที่ด้านล่างของหน้าเข้าสู่ระบบ

เข้าถึงใบสมัครกระดาษที่นี่

เข้าสู่ระบบ / สร้างบัญชี

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นกระดาษที่นี่