Thông báo về Hội nghị MDRT

Khi MDRT bắt đầu xây dựng kế hoạch cho năm 2022, ý định là nhằm tổ chức các sự kiện gặp gỡ trực tiếp, phát trực tiếp trong cả năm. Nếu bất kỳ sự kiện gặp gỡ trực tiếp nào được đánh giá là không an toàn hoặc bị hạn chế bởi chính phủ hay cơ quan hữu trách, thì MDRT sẽ thay đổi hình thức hội nghị đó. Sức khỏe và sự an toàn của thành viên MDRT luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. MDRT sẽ tiếp tục thông tin tới thành viên để mọi người luôn được cập nhật đầy đủ về từng hội nghị theo diễn tiến tình hình trong năm.