Tiếng Việt

Select Language

Tư cách thành viên
 

Trở thành Thành viên

Thành viên MDRT hàng năm phải làm thủ tục đăng ký, nộp các thư xác nhận và trả tiền phí. Thành viên quay lại phải nộp những giấy tờ trên cùng với mã số thành viên MDRT; thành viên mới sẽ được cấp mã số thành viên mới. Nếu bạn đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ để đăng ký, chỉ mất vài phút để được phê duyệt tư cách thành viên.


Kế hoạch hành động vì năng suất của MDRT

Để giúp bạn phục vụ khách hàng tốt hơn, MDRT vui mừng mang đến cho bạn Kế hoạch Hành động vì Năng suất của MDRT, được thiết kế để giúp bạn đủ điều kiện đạt tư cách thành viên một lần nữa vào năm 2021 và tiếp cận liên tục với tài nguyên của MDRT khi bạn cần đến nhất.

Tìm hiểu thêm

 


Mã số Thành viên MDRT

My MDRT

Với thành viên quay lại, hãy tìm mã số của bạn tại trang My MDRT (MDRT của tôi); người đăng ký mới sẽ được cấp mã số thành viên mới.

Thư Xác nhận

Tìm Cán bộ xác nhận

 

Chuẩn bị sẵn thư xác nhận dưới dạng điện tử để tải lên.

Thư Xác nhận 2020

Thư Xác nhận 2019

 

Các yêu cầu

Các yêu cầu

Xem yêu cầu về phí bảo hiểm, tiền hoa hồng hoặc thu nhập cho các năm trước và tìm ra Quy tắc Đạo đức nghiêm ngặt của MDRT.


Yêu cầu đơn đăng ký bản giấy

Bạn có thể liên lạc với MDRT theo số +1 (847) 692–6378 hoặc hoàn thành hồ sơ trực tuyến và yêu cầu đơn đăng ký bản giấy. Nếu bạn đã có mã số thành viên MDRT, chỉ cấn bấm vào đường dẫn dưới đây và đăng nhập để yêu cầu đơn đăng ký đã được cá nhân hóa của bạn. Nếu bạn chưa có Mã số thành viên MDRT, hãy bấm vào đường dẫn và hoàn thành hồ sơ trực tuyến của mình bằng cách bấm vào “Đăng ký Người dùng Mới” ở cuối trang đăng nhập.


Câu hỏi thường gặp

Find answers to questions you have pertaining to membership.


Người được cố vấn

Nếu bạn đã sẵn sàng, hoặc mong muốn là một phần của chương của MDRT, không cần phải nộp đăng ký. Tìm hiểu thêm về việc trở thành người được cố vấn.

Tìm hiểu thêm về việc trở thành người được cố vấn