Xem yêu cầu tư cách thành viên đối với:

1. Yêu cầu về Doanh thu

Loại Doanh thu

Thành viên

Court of the Table

Top of the Table

Tiền hoa hồng

132.400 PLN

397.200 PLN

794.400 PLN

Thu nhập

229.300 PLN

687.900 PLN

1.375.800 PLN

Phí bảo hiểm

264.800 PLN

794.400 PLN

1.588.800 PLN

Loại Doanh thu

Thành viên

Tiền hoa hồng

132.400 PLN

Thu nhập

229.300 PLN

Phí bảo hiểm

264.800 PLN

Loại Doanh thu

Court of the Table

Tiền hoa hồng

397.200 PLN

Thu nhập

687.900 PLN

Phí bảo hiểm

794.400 PLN

Loại Doanh thu

Top of the Table

Tiền hoa hồng

794.400 PLN

Thu nhập

1.375.800 PLN

Phí bảo hiểm

1.588.800 PLN

Nhấn vào đây để xem các yếu tố hội thoại.
Dựa trên Doanh thu năm 2023, bằng nội tệ
Tín dụng doanh thu phải được báo cáo bằng đô la Mỹ trên các Thư xác nhận
(Nội tệ chia cho hệ số chuyển đổi/chuẩn hóa = Yêu cầu của MDRT bằng đồng đô la Mỹ)

Vui lòng lưu ý rằng:
1. Đối với tiền Hoa hồng, tối thiểu 37.000 đô la phải đến từ sản phẩm dựa trên rủi ro để đạt tiêu chuẩn MDRT. Đối với Phí bảo hiểm, tối thiểu 74.000 đô la phải đến từ sản phẩm dựa trên rủi ro.
2. Đối với Thu nhập, tối thiểu 37.000 đô la phải đến từ sản phẩm dựa trên rủi ro. Ngoài ra, tối thiểu 37.000 đô la phải đến từ kinh doanh mới,

Dưới đây là mục tiêu hàng tháng để giúp bạn theo đúng hướng để đạt được tư cách thành viên MDRT, Court of the Table and Top of the Table 2025. Theo dõi tiến độ để đạt được tư cách thành viên 2025 trong suốt năm doanh thu 2024.

2. (Các) Thư Xác nhận

Ứng viên tải lên số doanh thu của riêng mình về Tiền hoa hồng và/hoặc Phí bảo hiểm cần phải cung cấp một hoặc nhiều thư của công ty họ xác nhận doanh thu trên báo cáo.

3. Quy tắc Đạo đức

Thành viên Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô (MDRT) cần luôn ghi nhớ rằng việc tuân thủ đầy đủ Quy tắc đạo đức của Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô là để thúc đẩy tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của tư cách thành viên. Những tiêu chuẩn này sẽ có ích cho cộng đồng, ngành bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Vì vậy, các thành viên cần phải:

 1. Luôn luôn đặt lợi ích tốt nhất của khách hàng lên trên lợi ích cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp.
 2. Giữ vững tiêu chuẩn cao nhất về năng lực chuyên môn thông qua việc củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực.
 3. Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, công việc kinh doanh của khách hàng.
 4. Cung cấp đầy đủ thông tin thực tế cần thiết để khách hàng có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
 5. Duy trì các qui tắc hành xử cá nhân, góp phần tạo ảnh hưởng tốt cho ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm cũng như Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô.
 6. Bảo đảm mọi quyết định thay thế một sản phẩm tài chính hay bảo hiểm đều phải có lợi cho khách hàng.
 7. Thực hiện đúng và tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và pháp lý trong lĩnh vực đang làm.

4. Lệ phí Thành viên

Dưới đây là tổng lệ phí thành viên cho từng cấp độ tư cách thành viên. Có thể có ngoại lệ.

Thành viên


600 USD

Court of the Table


650 USD

Top of the Table


1.150 USD

1. Yêu cầu về Doanh thu

Loại Doanh thu

Thành viên

Court of the Table

Top of the Table

Tiền hoa hồng

142.200 PLN

426.600 PLN

853.200 PLN

Thu nhập

246.300 PLN

738.900 PLN

1.477.800 PLN

Phí bảo hiểm

284.400 PLN

853.200 PLN

1.706.400 PLN

Loại Doanh thu

Thành viên

Tiền hoa hồng

142.200 PLN

Thu nhập

246.300 PLN

Phí bảo hiểm

284.400 PLN

Loại Doanh thu

Court of the Table

Tiền hoa hồng

426.600 PLN

Thu nhập

738.900 PLN

Phí bảo hiểm

853.200 PLN

Loại Doanh thu

Top of the Table

Tiền hoa hồng

853.200 PLN

Thu nhập

1.477.800 PLN

Phí bảo hiểm

1.706.400 PLN

Nhấn vào đây để xem các yếu tố hội thoại.
Dựa trên Doanh thu năm 2024, bằng nội tệ
Tín dụng doanh thu phải được báo cáo bằng đô la Mỹ trên các Thư xác nhận
(Nội tệ chia cho hệ số chuyển đổi/chuẩn hóa = Yêu cầu của MDRT bằng đồng đô la Mỹ)

Vui lòng lưu ý rằng:
1. Đối với tiền Hoa hồng, tối thiểu 37.000 đô la phải đến từ sản phẩm dựa trên rủi ro để đạt tiêu chuẩn MDRT. Đối với Phí bảo hiểm, tối thiểu 74.000 đô la phải đến từ sản phẩm dựa trên rủi ro.
2. Đối với Thu nhập, tối thiểu 37.000 đô la phải đến từ sản phẩm dựa trên rủi ro. Ngoài ra, tối thiểu 37.000 đô la phải đến từ kinh doanh mới,

Dưới đây là mục tiêu hàng tháng để giúp bạn theo đúng hướng để đạt được tư cách thành viên MDRT, Court of the Table and Top of the Table 2025. Theo dõi tiến độ để đạt được tư cách thành viên 2025 trong suốt năm doanh thu 2024.

2. (Các) Thư Xác nhận

Ứng viên tải lên số doanh thu của riêng mình về Tiền hoa hồng và/hoặc Phí bảo hiểm cần phải cung cấp một hoặc nhiều thư của công ty họ xác nhận doanh thu trên báo cáo.

3. Quy tắc Đạo đức

Thành viên Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô (MDRT) cần luôn ghi nhớ rằng việc tuân thủ đầy đủ Quy tắc đạo đức của Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô là để thúc đẩy tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của tư cách thành viên. Những tiêu chuẩn này sẽ có ích cho cộng đồng, ngành bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Vì vậy, các thành viên cần phải:

 1. Luôn luôn đặt lợi ích tốt nhất của khách hàng lên trên lợi ích cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp.
 2. Giữ vững tiêu chuẩn cao nhất về năng lực chuyên môn thông qua việc củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực.
 3. Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, công việc kinh doanh của khách hàng.
 4. Cung cấp đầy đủ thông tin thực tế cần thiết để khách hàng có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
 5. Duy trì các qui tắc hành xử cá nhân, góp phần tạo ảnh hưởng tốt cho ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm cũng như Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô.
 6. Bảo đảm mọi quyết định thay thế một sản phẩm tài chính hay bảo hiểm đều phải có lợi cho khách hàng.
 7. Thực hiện đúng và tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và pháp lý trong lĩnh vực đang làm.

4. Lệ phí Thành viên

Dưới đây là tổng lệ phí thành viên cho từng cấp độ tư cách thành viên. Có thể có ngoại lệ.

Thành viên


0 USD

Court of the Table


0 USD

Top of the Table


0 USD

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Tham gia cùng chúng tôi hôm nay để tiếp cận cộng đồng MDRT toàn cầu.

Hỏi đáp về tư cách thành viên MDRT

Lưu ý: Nếu đơn đăng ký trên giấy của ứng viên đã được nhận và xử lý tại trụ sở MDRT thì họ phải hoàn thành quy trình trên giấy và không được sử dụng Hệ thống Đăng ký Thành viên Trực tuyến.

Làm sao để biết tôi đủ điều kiện là thành viên Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu đô?

Lệ phí thành viên là 600 đô la Mỹ cho những đơn đăng ký hoàn thành trực tuyến hoặc có dấu bưu điện chậm nhất vào ngày 1 tháng 3. Sau ngày 1 tháng 3, phải nộp thêm khoản phí bổ sung là 200 đô la Mỹ.


Lệ phí thành viên hàng năm là gì?

Thời hạn nộp đơn đăng ký là ngày 1 tháng 3 cho năm tư cách thành viên. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký tư cách thành viên sau ngày này và phải đóng thêm 200 đô la Mỹ tiền phí bổ sung. Không chấp nhận đơn đăng ký sau ngày 31 tháng 12 cho năm trước.


Có thời hạn cho việc đăng ký tư cách thành viên không?

Có. Tư cách thành viên chỉ được cấp trong thời hạn một năm dù tình trạng là thế nào.


Tôi có phải tái tục tư cách thành viên của mình mỗi năm không?

Có. Tư cách thành viên chỉ được cấp trong thời hạn một năm dù tình trạng là thế nào.


Tôi có thể được hoàn tiền không?

Nếu đơn yêu cầu hủy đăng ký được nhận trước khi phê duyệt thì bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ lệ phí thành viên đã nộp cho MDRT. Nếu đơn yêu cầu được nhận sau khi đơn đăng ký của bạn đã được phê duyệt, thì lệ phí thành viên sẽ không được hoàn lại. Tất cả lệ phí thành viên đã nộp cho MDRT sẽ được hoàn lại nếu đơn đăng ký bị từ chối.


Hệ thống Đăng ký Thành viên Trực tuyến là gì và nó hoạt động thế nào?

Đây là một hệ thống phê duyệt trực tuyến từ đầu đến cuối. Hệ thống sẽ hướng dẫn các ứng viên xuyên suốt quy trình đăng ký, do vậy tư cách thành viên sẽ được phê duyệt ngay lập tức. Sau khi hoàn thành tất cả các bước và thanh toán lệ phí thành viên, ngay lập tức ứng viên sẽ nhận được xác nhận phê duyệt là thành viên MDRT.


Mất bao lâu để hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến?

Nếu tất cả giấy tờ cần thiết đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn tất quy trình. Hệ thống sẽ lưu trữ dữ liệu đã kê khai tại mỗi bước trong quy trình kê khai. Nếu bị gián đoạn, ứng viên có thể tiếp tục quy trình đăng ký từ chỗ bỏ dở lần trước.


Có ai không thể sử dụng Hệ thống Đăng ký Trực tuyến không?

Đa số ứng viên đều đủ điều kiện sử dụng hệ thống. Chỉ những người yêu cầu miễn trừ dành cho người tàn tật trong lần đầu tiên, cũng như bất kỳ nào người bị khiếu nại về Đạo đức kinh doanh, sẽ không được sử dụng hệ thống. Trong những trường hợp này, người sử dụng phải liên hệ với nhân viên MDRT và hoàn thành đơn đăng ký trên giấy. Lưu ý: Nếu đơn đăng ký trên giấy của ứng viên đã được nhận và xử lý tại trụ sở MDRT thì họ phải hoàn thành quy trình trên giấy và không được sử dụng Hệ thống Đăng ký Thành viên Trực tuyến.


Yêu cầu mẫu đơn đăng ký bằng giấy


Bạn có thể liên hệ với MDRT theo số +1 (847) 692–6378 hoặc hoàn thành hồ sơ trực tuyến và yêu cầu đơn đăng ký bằng giấy. Nếu bạn đã có số ID MDRT, chỉ cần nhấp vào liên kết bên dưới và đăng nhập để yêu cầu đơn đăng ký được cá nhân hóa của bạn. Nếu bạn không có ID MDRT, hãy nhấp vào liên kết đó và hoàn thành hồ sơ trực tuyến của bạn bằng cách nhấp vào “Tạo tài khoản” ở cuối trang đăng nhập.

Truy cập vào Mẫu đơn đăng ký bằng Giấy Tại đây

Đăng nhập/Tạo Tài khoản

Thanh toán Lệ phí cho Đơn đăng ký bằng Giấy tại đây