Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • Học hỏi
  • >
  • Bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết cho những người đồng đội của bạn

Thg6 02 2021

WATCH 00:04:38

Bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết cho những người đồng đội của bạn

Làm thế nào để truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho bạn đồng đội. Hãy cùng theo dõi câu chuyện của Bà Đặng Thị Thùy Dung, chủ tịch MDRT Việt Nam 2010, thành viên MDRT 7 năm chia sẻ điều đó nhé.

Dang Thi Thuy Dung