Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • Học hỏi
  • >
  • Tối đa hóa giá trị từ tập khách hàng sẵn có

Thg8 09 2022

Tối đa hóa giá trị từ tập khách hàng sẵn có

Giá trị của một khách hàng có dừng lại ở hợp đã ký? Làm thế nào để tối ưu lời ích từ những lời giới thiệu? Cùng lắng nghe chia sẻ của Anh Châu Tấn Phát, thành viên MDRT đến từ Việt Nam

Chủ đề được bàn tới