• Học hỏi
  • >
  • Chuyển hóa lời từ chối thành sức mạnh để thành công

Thg10 05 2022

Chuyển hóa lời từ chối thành sức mạnh để thành công

Lời từ chối là sức mạnh tinh thần, thúc đẩy chúng ta học hỏi nhiều hơn để hoàn thiện bản thân, nỗ lực hơn với khách hàng. Vượt qua lời từ chối sẽ đem lại sự quyết tâm với nghề để bảo vệ thêm nhiều khách hàng, đó là đúc kết đến từ thành viên MDRT, Lương Thị Hiền, Việt Nam.

Theo Lương Thị Hiền

Chủ đề được bàn tới