Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • Học hỏi
  • >
  • Sự thay đổi trong thói quen chi tiêu và hoạch định tài chính cá nhân

Thg1 27 2023

Sự thay đổi trong thói quen chi tiêu và hoạch định tài chính cá nhân

Đại dịch khiến khách hàng có thay đổi lớn trong tư tưởng và thói quen tài chính mà người cố vấn cần nắm bắt.

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BÀN TỚI