Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • เรียนรู้
  • >
  • เหตุผลที่การปฏิเสธลูกๆ ของลูกค้าจึงช่วยรักษาแผนเกษียณอายุลูกค้าเอาไว้

เม.ย. 02 2563

เหตุผลที่การปฏิเสธลูกๆ ของลูกค้าจึงช่วยรักษาแผนเกษียณอายุลูกค้าเอาไว้

แน่นอนว่าลูกค้าของคุณรักลูก ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน คุณจะทำอย่างไรเมื่อลูกๆ ของลูกค้าขอเงินพ่อแม่มากเกินไป และเป็นอันตรายต่อชีวิตหลังเกษียณที่สุขสบายของพวกเขา