Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • เรียนรู้
  • >
  • เหตุใดภาวะเงินเฟ้อจึงมีความสำคัญในการวางแผนเกษียณอายุ และเราสามารถต่อสู้กับภาวะนี้ได้อย่างไร?
เหตุใดภาวะเงินเฟ้อจึงมีความสำคัญในการวางแผนเกษียณอายุ และเราสามารถต่อสู้กับภาวะนี้ได้อย่างไร?
เหตุใดภาวะเงินเฟ้อจึงมีความสำคัญในการวางแผนเกษียณอายุ และเราสามารถต่อสู้กับภาวะนี้ได้อย่างไร?

ก.ย. 27 2565

เหตุใดภาวะเงินเฟ้อจึงมีความสำคัญในการวางแผนเกษียณอายุ และเราสามารถต่อสู้กับภาวะนี้ได้อย่างไร?

สำหรับที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงิน การเข้าใจภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) และสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) มีความสำคัญอย่างมากต่อการวางแผนเกษียณอายุ โดยเฉพาะในยุค VUCA World (โลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน และการเปลี่ยนแปลงอันยากแก่การคาดเดา) สมาชิก MDRT คุณสธนธร บวรธนสารกุล จะมาแบ่งปันแนวทางการสร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับ 2 ปัจจัยข้างต้น จากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี ในวงการประกันชีวิต

หัวข้อที่ครอบคลุม

รู้จักภาวะเงินเฟ้อ กับสังคมผู้สูงอายุ 

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระบบการเงินและเป็นตัวแปรสำคัญในการวางแผนการเงิน โดยเฉพาะการวางแผนเกษียณอายุ ในขณะเดียวกัน หากมองมาที่ประเทศไทย ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประชากรผู้สูงอายุและอัตราเงินเฟ้อกำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นในฐานะที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงิน เราจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ให้ความรู้ แนะนำ และช่วยเหลือผู้สูงอายุวางแผนเตรียมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณตลอดช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเขาได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

โดยสมาชิก MDRT คุณสธนธร บวรธนสารกุล  ได้แนะนำว่าสิ่งสำคัญอันดับแรก ก่อนจะไปหา ‘how to’ เอาชนะเงินเฟ้อท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุ คือ ต้องเข้าใจที่มาที่ไป ดังนี้:  

  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน ได้แก่ กลไกทางเศรษฐกิจ, สงคราม (รัสเซียยูเครน) และโรคระบาด(Covid-19)  
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ นวัตกรรมทางการแพทย์, การดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้คนไทยมีอัตราเฉลี่ยของอายุขัยที่ยืนยาวมากขึ้น และจำนวนการเกิดของประชากรที่น้อยลง เป็นต้น 

รับมือภาวะเงินเฟ้อ กับสังคมผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจ 

เมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ลูกค้าเข้าใจภาวะเงินเฟ้อกับสังคมผู้สูงอายุได้แล้ว ลูกค้าก็จะตระหนักว่า พวกเขาจำเป็นต้องวางแผนเกษียณอายุ เพื่อรับมือกับ 2 ภาวะดังกล่าวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  จากประสบการณ์ของคุณสธนธร ภาวะเงินเฟ้อ (ที่เพิ่มสูงขึ้นเกินความคาดหมาย) ทำให้ลูกค้าเกิดความกังวลใจ และตระหนักว่าจะต้องวางแผนการเงินที่รัดกุมขึ้น โดยเริ่มต้นวางแผนการเงินให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีระยะเวลาเตรียมเงินที่มากขึ้น และมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะสามารถให้ผลตอบแทนมากพอเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อ ยกตัวอย่างลูกค้ากลุ่มวัยเริ่มต้นทำงานสมัยนี้ เมื่อมีรายได้ พวกเขาก็เริ่มคิดที่จะแบ่งเงินมาวางแผนการเงินสำหรับอนาคตทันที ต่างจากพฤติกรรมของลูกค้าเมื่อก่อน ที่มักจะเริ่มต้นวางแผนเกษียณอายุในช่วงวัยใกล้เกษียณ นอกจากนี้ลูกค้าวัยเริ่มต้นทำงาน จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนอย่าง Unit Link ที่ช่วยให้พวกเขาเอาชนะเงินเฟ้อได้ (หรืออย่างน้อย ๆ ก็ไม่แพ้เงินเฟ้อ) ที่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็ดีกว่าไม่ได้เตรียมแผนรับมือ ซึ่งหมายถึง ‘ไม่มีโอกาสชนะเลย’ เป็นต้น  

คุณสธนธร ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจไว้ว่า “สิ่งที่ลูกค้ากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน คือการที่ภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบให้รายได้โตไม่ทันรายจ่าย และทำให้ไม่สามารถรักษาแผนการเงินให้เป็นไปตามความต้องการที่ตั้งไว้ และแผนการเงินที่วางไว้แล้วจะไม่เพียงพอสำหรับแผนเกษียณอายุในอนาคต” 

อย่างไรก็ดี ความกังวลนี้เปรียบเสมือนช่องว่างให้ที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงิน ได้เข้าไปเติมเต็มผ่านการนำแนะเทคนิคหรือวิธีการให้คำปรึกษาการวางแผนเกษียณอายุที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละคน  

How to ให้คำปรึกษาการวางแผนเกษียณอายุ 

  • เริ่มต้นจากการให้ความรู้ และทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าการวางแผนเกษียณอายุนั้นสำคัญอย่างไร 

ยิ่งในภาวะเงินเฟ้อเช่นนี้ยิ่งมีความสำคัญ เพราะเป็นการจำลองสถานการณ์ในอนาคตได้เห็นภาพใกล้เคียงเป็นอย่างดี (รายรับโตไม่ทันรายจ่าย) 

  • ค้นหาความต้องการของลูกค้า (ต้องการเกษียณตอนอายุเท่าไหร่? มีค่าใช้จ่ายอะไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ความต้องการในการใช้เงินของลูกค้าเป็นอย่างไร? อายุขัยโดยเฉลี่ย? เราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เป็นเวลานานแค่ไหน?  เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาคำนวณเผื่ออัตราเงินเฟ้อด้วย  
  • ชี้ให้ลูกค้าเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นเร็ว (เริ่มต้นทันที) ก็จะมีเวลาในเก็บเงินยาวขึ้น ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ แต่เป็นเงินก้อนเล็กๆ รวมกัน จนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ 
  • ทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยาก และการวางแผนการเงินนั้นไม่ใช่เรื่องของคนรวย แต่เป็นเรื่องของทุกคน (ต้องรู้จักวางแผนการเงิน)  
  • เมื่อเข้าใจและเห็นความสำคัญ ลูกค้าจะตัดสินใจวางแผนการเงิน และบอกต่อ  

เรียนรู้จากประสบการณ์  

นอกจากนี้คุณสธนธรยังได้เล่าให้ฟังถึง ‘case study’ ที่น่าสนใจ และคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิก MDRT  

เคสแรก ลูกค้าเป็นนักธุรกิจที่ตระหนักว่า ภาวะเงินเฟ้อทำให้มูลค่าของเงินลดลงตามกาลเวลา จึงมีความกังวลเรื่องเงินสำหรับใช้ช่วงเกษียณอายุเป็นอย่างมาก และต้องการหาวิธีวางแผนเกษียณให้ชนะเงินเฟ้อ จึงได้แนะนำวิธีบริหารการเงิน โดยใช้หลัก ‘ปิรามิดทางการเงิน’  

Step 1: วางแผนสำรองเงินฉุกเฉิน 3-6 เดือน โดยคำนวณจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน 

Step 2: วางแผนโอนย้ายความเสี่ยง ด้วยการทำประกันคุ้มครองตัวเองและทรัพย์สิน 

Step 3: วางแผนเก็บออมเงิน ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 

Step 4: วางแผนลงทุนในแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากพอที่จะเอาชนะเงินเฟ้อและความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

“ในเหตุการณ์นี้ เราได้แนะนำให้ลูกค้าทำประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Link โดยแนะนำกองทุนที่ตอบโจทย์ในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้” คุณสธนธร กล่าว 

Step 5: วางแผนส่งมอบ 

“ในการวางแผนเกษียณ ลูกค้ามักจะมีคำถามว่าเราสามารถวางแผนใน Step 4 โดยไม่ต้องผ่าน Step 1-3 ได้หรือไม่?  เราจึงจำเป็นจะต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่า Step 1-3 มีความสำคัญมากต่อการช่วยให้แผนเกษียณใน Step 4 เป็นแผนการเงินที่มั่นคงหรือเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ พูดง่าย ๆ คือ เราต้องป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นคง ก่อนที่จะสร้างความมั่งคั่งนั่นเอง” คุณสธนธร กล่าวเสริม 

เคสที่สองลูกประกอบอาชีพขายของออนไลน์ ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล วันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่คนในครอบครัวป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล ทำให้ทราบว่าอัตราค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ จนเกิดความกังวลว่าหากเจ็บป่วยหรือไม่สบาย จะกระทบเรื่องเงินที่วางแผนไว้ใช้หลังเกษียณ จึงได้แนะนำให้ลูกค้าโอนย้ายความเสี่ยงด้วยการทำประกันชีวิต และคำนวณค่าเบี้ยประกันในอนาคตให้กับลูกค้าได้วางแผนเตรียมเงินไว้สำหรับส่วนนี้  “สำคัญมากคือเขาต้องเข้าใจก่อนว่าประกันชีวิตนั้นเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งในการเติมเต็มแผนเกษียณ” คุณสธนธร กล่าว 

ข้อคิดดี ๆ ที่อยากฝากถึงเพื่อนสมาชิก MDRT  

หัวใจสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่ลูกค้าเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ คือ การทำให้พวกเขาตระหนักได้ว่า ภาวะเงินเฟ้อเป็นแค่ตัวแปรหนึ่งของการวางแผนเกษียณอายุที่เราสามารถรับมือได้เช่นเดียวกับตัวแปรอื่น ๆ อีกมากมายที่เราสามารถรับมือมาแล้ว “พวกเราแค่เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดในการวางแผนเกษียณอายุให้ชนะเงินเฟ้อ คือ เริ่มต้นเร็ว และเริ่มทันที” คุณสธนธร กล่าวปิดท้าย 

Contact: MDRTeditorial@teamlewis.com