Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • เรียนรู้
  • >
  • อะไรคือความต้องการของประชากรสูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบันและที่ปรึกษาทางการเงินสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไร

ก.ย. 13 2565

อะไรคือความต้องการของประชากรสูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบันและที่ปรึกษาทางการเงินสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไร

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว ดังนั้นในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินคุณควรคว้าโอกาสในการเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มนี้ ค้นพบความต้องการของประชากรสูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบัน และวิธีตอบสนองความต้องการเหล่านั้น จากสมาชิก MDRT คุณ ภิญโญ แสงวนางค์กูล

โดย ภิญโญ แสงวนางค์กูล

หัวข้อที่ครอบคลุม