Log in to access resources reserved for MDRT members.
  • เรียนรู้
  • >
  • ทำความรู้จักกลุ่มลูกค้าชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยและวิธีการให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้

ส.ค. 11 2566

ทำความรู้จักกลุ่มลูกค้าชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยและวิธีการให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้

ในสังคมยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงทรัพยการอื่นๆ ทำให้มีกลุ่มชนชั้นในสังคมเกิดขึ้นใหม่มากมาย อาธิ กลุ่มชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นใหม่ หรือ emerging middle-class ที่จะเป็นกลุ่มคลื่นลูกใหม่ที่มีความสามารถในการเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจต่าง ที่สำคัญได้ โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะมีลักษณะเฉพาะตัวหลักๆ เช่น การเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเอง การเลือกเข้ากลุ่มทางสังคม การเลือกตามความฝัน และการเลือกเติมเต็มความสุข ซึ่งอาจถือเป้นข้อได้เปรียบในการเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ สมาชิก MDRT คุณ นิษฐกานต์ ฉัตรวดีพิริยกร ได้มาร่วมแชร์การทำความรู้จักและดูแลลูกค้ากลุ่มนี้จากในประสบการณ์ที่ผ่านมา

โดย นิษฐกานต์ ฉัตรวดีพิริยกร

หัวข้อที่ครอบคลุม