Tiếng Việt

Select Language

Ian Green, Dip PFS


Ông Ian Green, Dip PFS, từ Luân Đôn, Anh Quốc, là Chủ tịch Ban điều hành MDRT. Ông là thành viên MDRT 22 năm với năm lần đạt danh hiệu Court of the Table và 14 lần đạt danh hiệu Top of the Table. Ông cũng là Platinum Knight (Hiệp sĩ Bạch kim) của Quỹ MDRT và là thành viên của Inner Circle Society. Ông là nhà sáng lập của công ty hoạch định tài chính gia đình, Green Financial Advice, tại Luân Đôn. Hoạt động tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT bao gồm việc đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Ban Top of the Table năm 2017 và Chủ tịch Sân khấu Chính/Ủy Ban Phiên họp Đặc biệt tại Hội nghị Thường niên 2016. Ông dẫn dắt chuyên môn thông qua các buổi trao đổi thường xuyên về kết nối, và trước đó ông từng nắm giữ vị trí ủy viên của Quỹ Personal Finance Society Charitable Foundation cũng như là thành viên Ban giám đốc của Hiệp hội Life Insurance Association.