Tiếng Việt

Select Language

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF


Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF, Phó chủ tịch thứ nhất của Ban điều hành MDRT. Ông là thành viên MDRT 36 năm với ba lần đạt danh hiệu Court of the Table và 19 lần đạt danh hiệu Top of the Table. Là Excalibur Knight (Hiệp sĩ Excalibur) của Quỹ MDRT, ông Scritchfield đồng thời cũng là thành viên của Inner Circle Society và từng là thành viên trong Ban quản trị Quỹ. Ông là sáng lập viên và Chủ tịch của Tập đoàn Montgomery Financial Group, một công ty về hoạch định hưu trí tại Damascus. Kinh nghiệm hoạt động tình nguyện sâu rộng của ông tại MDRT bao gồm sáu lần là thành viên của Hội đồng quản trị MDRT và chín lần đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban. Trong số những chức vụ lãnh đạo đã qua, Scritchfield từng là Chủ tịch Ban cố vấn Top of the Table và Phó Chủ tịch Ban Xây dựng chương trình Hội nghị Thường niên. Ông Scritchfield đã phát biểu tại nhiều Hội nghị thường niên MDRT và Hội nghị Thường niên của Top of the Table, cũng như đại diện cho MDRT tại các hội nghị quốc tế khác.